Algemene voorwaarden voor klanten van Lock Solid

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn automatisch van toepassing op elke overeenkomst tussen Lock Solid (KVK Rotterdam, 24429208) en/of Meghan en de klant, tenzij hier niet nadrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.
1.2 Lock Solid heeft het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen.
1.3 Onder klant wordt verstaan: Iedere consument die een afspraak voor een behandeling heeft of wil maken.
1.4 Voor AllesVoorDreads.nl, de Webshop van Lock Solid, gelden andere algemene voorwaarden.

2. Afspraak maken

2.1 Een afspraak voor een behandeling kan uitsluitend gemaakt worden, door middel van het contactformulier, e-mail, sms, WhatsApp, tijdens het consult of ter plekke na een behandeling.
2.2 De klant dient tijdens het maken van de afspraak aan Lock Solid of Meghan te laten weten of hij gasten mee wil brengen.
2.3 Meghan heeft het recht om gasten te weigeren.
2.4 De klant dient honden (en andere huisdieren) thuis of bij iemand anders te laten.

3. Aanbetaling

3.1 De afspraak voor een behandeling is slechts definitief wanneer de aanbetaling ad 30 euro aan Meghan is overgemaakt of contant is overhandigd.
3.2 Deze aanbetaling dient minimaal 72 uur van te voren door Meghan te zijn ontvangen.
3.3 Meghan accepteert geen andere valuta dan euro’s.

4. Afzeggen of te laat komen

4.1 Indien de klant niet op de afspraak kan verschijnen, wordt deze geacht binnen 48 van te voren de afspraak af te zeggen. De aanbetaling zal worden teruggestort of gelden als aanbetaling voor een nieuwe afspraak.
4.2 Wanneer de klant te laat afzegt (48 tot 24 uur voor de afspraak), krijgt de klant 50% van de aanbetaling teruggestort, of de volledige aanbetaling blijft staan voor de nieuwe afspraak.
4.3 Wanneer de klant minder dan 24 uur afzegt, of hierin volledig verzuimt, heeft de klant geen recht tot teruggave van de aanbetaling. Wanneer de klant een nieuwe afspraak wil maken, dient deze opnieuw het bedrag ad 30 euro aan te betalen.
4.4 Wanneer er niet of niet tijdig wordt afgezegd in verband met overlijden van de klant, diens ouders of partner, wordt de aanbetaling wel terugbetaald.
4.5 Mocht de klant onverhoopt te laat dreigen te komen, dient deze dit tijdig door te geven aan Meghan, door te bellen, sms’en of WhatsAppen.
4.6 Lock Solid heeft het recht om te bepalen of de afspraak wel of niet door kan gaan, wanneer de klant dermate laat dreigt te komen dat andere afspraken of verplichtingen in het gedrang komen.

5. Consult

5.1 Consulten zijn gratis en vrijblijvend en niet verplicht.
5.2 Het (prijs)aanbod dat tijdens het consult door Meghan wordt gedaan, blijft 30 dagen geldig.
5.3 Indien geen afspraak gemaakt wordt binnen 30 dagen na het consult, vervalt dit aanbod en kan een andere prijs gelden. Er hoeft geen nieuw consult te volgen om alsnog een afspraak te maken.
5.4 Een afspraak voor consult kan uitsluitend gemaakt worden, door middel van het contactformulier, e-mail, sms, WhatsApp of op een moment dat Meghan en de klant elkaar persoonlijk treffen.

6. Prijzen

6.1 De prijzen die op de website vermeld staan, zijn de geldende prijzen, tenzij schriftelijk een andere prijs is overeengekomen.
6.2 Meghan heeft het recht om ten alle tijden de prijzen te wijzigen. De (prijs)afspraken met klanten, worden hierdoor niet geraakt.

7. Op maat gemaakte artikelen

7.1 Op maat gemaakte artikelen zoals kralen, funlocks en verlengingen kunnen niet worden geretourneerd of geruild.
7.2 Het artikel blijft eigendom van Meghan totdat betaling van het volledige bedrag is voldaan.
7.3 Indien de klant het artikel zonder bericht niet komt ophalen of geen verzendadres opgeeft, wordt het na 30 dagen aan anderen te koop aangeboden. De klant heeft geen recht op terugbetaling van enige (aan)betaling.

8. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

8.1 Alles wat op deze website te lezen is, is en blijft eigendom van Lock Solid en Meghan, tenzij anders vermeld.
8.2 Het is verboden om informatie op deze website te kopiëren, verkopen of verspreiden zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Lock Solid of Meghan.
8.3 Het is verboden om de informatie of foto’s op deze site te gebruiken voor commerciële doeleinden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Lock Solid of Meghan.
8.4 Indien er naar de informatie of foto’s op deze website gerefereerd wordt, dient de bron duidelijk te worden vermeld.
8.5 Al het tijdens de behandeling opgenomen beeldmateriaal is en blijft eigendom van Lock Solid en Meghan.
8.6 Beeldmateriaal wordt verzoek gedeeld met de klant die op dit beeldmateriaal te zien is.
8.7 Lock Solid en Meghan hebben toestemming van de klant om het beeldmateriaal voor commerciële doeleinden in te zetten, tenzij klant vooraf nadrukkelijk zijn of haar bezwaren duidelijk maakt.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Lock Solid is niet aansprakelijk voor letsel of schade ontstaan aan (eigendommen van) de klant wanneer Meghan maatregelen heeft getroffen ter voorkoming hiervan.
9.2 Lock Solid is niet aansprakelijk voor letsel of schade, ontstaan door onjuiste of onvolledige informatie die door de klant is verstrekt.
9.3 Lock Solid is niet aansprakelijk voor het gebruiken of toepassen van door Meghan verstrekte informatie tijdens consulten of behandelingen, over andere onderwerpen dan dreadlocks of (kroes) haar.
9.4 Lock Solid is niet aansprakelijk voor schade aan de auto van de klant, alsmede huisdieren of zaken die zich tijdens consult of behandeling in de auto van de klant bevinden.
9.5 Lock Solid is niet aansprakelijk voor geleden schade door het uitlopen van een afspraak.

10. Toepasselijk Recht

Op deze algemene voorwaarden en elke overeenkomst tussen de klant en Lock Solid is Nederlands recht van toepassing.

 

Vragen over de algemene voorwaarden?

Neem contact op

 

Pin It on Pinterest

Share This